தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் கவிதை போட்டியில் ஜெ.ஜெ.கல்லூரி முதலிடம்