பல்கலைக்கழக கிராஸ் கண்ட்ரி(Cross Country) போட்டிகள் ஜெ.ஜெ. கல்லூரியில் தொடக்கம்