மாணவர்கள் முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான போட்டியில் சாதனை