தமிழ்த்துறை கலைஅருவி இலக்கியப் பேரவை இணையவழி நடத்தும் பத்து நாள் நன்னூல் பயிலரங்கம்


Registration Link
Whatsapp Group - 1
Whatsapp Group - 2
Whatsapp Group - 3
Whatsapp Group - 4

வ.எண் நாள் பொருண்மை பின்னூட்டம் படிவம் இயல் பொழிவு
1 18.06.2020 எழுத்தியல் Click Click
2 19.06.2020 பதவியல் Click Click
3 20.06.2020 உயிரீற்றுப் புணரியல் Click Click
4 21.06.2020 மெய்யீற்றுப் புணரியல் Click Click
5 22.06.2020 உருபு புணரியல் Click Click
6 23.06.2020 பெயரியல் Click Click
7 24.06.2020 வினையியல் Click Click
8 25.06.2020 பொதுவியல் Click Click
9 26.06.2020 இடையியல் Click Click
10 27.06.2020 உரியியல் Click Click